Vedtægter

for KULTUREKSPRESSEN

 

§ 1. Navn, hjemsted m.v.

Kulturekspressen er et samarbejdsorgan for foreninger, institutioner og enkeltpersoner, fortrinsvis i den gamle Sydthy Kommune, men andre sogne i Thisted Kommune kan deltage.

§ 2. Formål.

Den almennyttige forening Kulturekspressens formål er: at være bindeled mellem foreninger, institutioner og enkeltpersoner i området med aktiviteter indenfor det kulturelle område, at gennemføre fælles arrangementer og fælles markedsføring af arrangementer, at støtte arrangementer i de enkelte sogne og skabe sammenhæng og indsigt for kulturel udfoldelse for de enkelte sogne sådan, at sognene kan være en støtte for hinanden.

§ 3. Organisation.

Kulturekspressen er baseret på et repræsentantskab, hvori foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan optages. Ved repræsentantskabsmøder har hver fremmødt repræsentant én stemme. Foreninger og institutioner kan hver udpege to medlemmer til repræsentantskabet. Bestyrelsen udgør 3 personer, - formand, næsteformand og kasserer, der umiddelbart efter valget konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg med det sigte at imødekomme formålsparagraffen.

§ 4. Repræsentantskabet.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

a. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

     1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

     2. Formandens beretning

     3. Godkendelse af regnskab for det foregående kalenderår

     4. Fastsættelse af årets budget

     5. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden kommende møde

     6. Valg af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)

     7. Valg af årets kunstner 

     8. Valg af revisor og revisorsuppleant

     9. Eventuelt

b. Umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde sender bestyrelsen besked om konstitueringen og en plan over årets møder til medlemmerne.

c. Repræsentantskabet kan indkaldes med en uges varsel ved udsendelse af dagsorden til hvert enkelt medlem. 

d. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal  afholdes, når en tredjedel af medlemmerne fremsætter motiveret ønske herom eller bestyrelsen beslutter.

e. Når dagsorden er modtaget, melder man til eller fra.

f. Referat af repræsentantskabets møder sendes til medlemmerne.

g. Alle valg gælder for 2 år. 1 bestyrelsesmedlem i ulige år og 2 i lige år.

§ 5. Regnskab, økonomi m.v.

a. Regnskabsåret følger kalenderåret.

b. Repræsentantskabet fastsætter budgettet for Kulturekspressen og fælles projekter og godkender regnskaberne for samme. Der kan meddeles prokura til konti i pengeinstitutter m.v.

§ 6. Vedtægtændringer, opløsning m.v.

a. Ændringer af Kulturekspressens vedtægter kan ske på et repræsentantskabsmøde, når forslaget herom er optaget på dagsorden, og når to tredjedele af de fremmødte stemmer for.

b. Opløsning af Kulturekspressen sker efter reglerne i § 6a, dog kræves der for umiddelbar opløsning, at mindst halvdelen af medlemmerne af repræsentantskabet er mødt. Ellers indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor reglerne i § 6a umiddelbart finder anvendelse. 

c. Ved opløsning af Kulturekspressen overgår dens formue til kulturelle aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen. 

Ovenstående vedtægter med rettelser afløser vedtægterne, der blev godkendt 21.03.2017.

Godkendt på mødet den 26. marts 2018.

 

 

Valg af årets kunstner

1. Årets kunstner vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts.

   Hver fremmødte kan foreslå 1 - 3 emner. Skriftligt.

   Herefter afstemning, hvor hver kan stemme på én af de opstillede. Skriftligt.

2. Betingelser for at opstille til Årets kunstner:

   a. Være nulevende og bosiddende i fortrinsvis Sydthy.

   b. Skal have haft mindst 1 seperat udstilling på et offentligt sted.

   c. Kunstneren skal kunne udtrykke sig idémæssigt (ikke kun i leg m. materialer).

   d. Håndværket skal være i orden men ikke vægtes højere end idéen.

   e. Årets kunstner må ikke tidligere have været valgt til 'Årets Kunstner'.

3. Valg af værket til vin etikette:

   a. Værket skal have et udtryk, et budskab, en idé, der kan give inspiration til andre.

   b. Det skal være af en æstetisk kvalitet, der klæder en vinflaske.

   c. Værket skal udtrykke noget, som kunstneren kan uddybe/forklare på en eller anden måde til Kulturekspressens åbning/fernisering.

   d. Kunstneren skal kunne præsentere sig med mindst 3 værker på udstillingen.

   e. Bestyrelsen vælger i samråd med kunstneren 3 mulige forslag til etikette. disse 3 forslag lægges frem på vinsmagnings aftenen for kulturekspressens medlemmer, og der stemmes skriftligt om, hvilket værk, der skal være etikette motiv.

Godkendt på repræsentantskabsmødet d. 03.05.2016.